telewizja przemysłowa

 - monitoring ip sklep


NASZE CELE

Czas obecny jest dla Polski szczególny. Udowodniliśmy światu, iż można zmieniać oblicza państw i kontynentów, wyrzekając się nienawiści i przemocy. Drogą rozmów i narodowego pojednania, pokazując bezsens długoletniego podziału globu w imię racji ideologicznych, przestawiliśmy nasz kraj na tory demokratycznej, suwerennej i nowoczesnej państwowości. Nie oznacza to jednak, iż Polska skazana jest na sukces. Od tego jak wykorzystamy otwierającą się przed nami szansę zależą losy Polski i Polaków.

Czas obecny jest dla Polski szczególny. Udowodniliśmy światu, iż można zmieniać oblicza państw i kontynentów, wyrzekając się nienawiści i przemocy. Drogą rozmów i narodowego pojednania, pokazując bezsens długoletniego podziału globu w imię racji ideologicznych, przestawiliśmy nasz kraj na tory demokratycznej, suwerennej i nowoczesnej państwowości. Nie oznacza to jednak, iż Polska skazana jest na sukces. Od tego jak wykorzystamy otwierającą się przed nami szansę zależą losy Polski i Polaków. Każdy czas niesie ze sobą nowe wyzwania wymagające nowych odpowiedzi. Rozwój gospodarczy, społeczny i cywilizacyjny takie wyzwania stawia. Przynosi ze sobą ogromne dysproporcje w poziomie życia i osiąganych dochodach. Tworzą się olbrzymie nierówności społeczne. Narasta wśród naszych rodaków poziom obaw i lęków o pracę, o zdrowie, o wykształcenie dzieci, o osobiste bezpieczeństwo, o mieszkanie. Groźne staje się dziedziczenie ról społecznych. Wielu ludzi i całe grupy społeczne czują się zagubieni, wyobcowani, wręcz przegrani. Marginalnie, bądź wcale nie uczestniczą w życiu społecznym i gospodarczym. Tym ludziom trzeba pomóc, a tych którzy radzą sobie w nowym systemie trzeba przekonać, iż pomyślność, rozwój i bezpieczeństwo każdego człowieka jest najważniejszym i jedynym celem każdego społeczeństwa. Polska potrzebuje dziś trwałego, bezpiecznego i akceptowanego społecznie rozwoju, by zapewnić swym obywatelom pomyślność i bezpieczeństwo, by realizować prawo każdego do godnego życia, by tworzyć społeczeństwo demokratyczne, solidarne, otwarte i tolerancyjne. Taki rozwój to:

 • pełne upodmiotowienie obywateli w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym - troska o zasady i instytucje demokratycznego państwa, decentralizację zadań i finansów publicznych, rozwój wszelkich form samorządności, wspieranie inicjatyw i działań obywatelskich;
 •  zapewnienie szybkiego wzrostu gospodarczego i umocnienie międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki, przy jednoczesnym dążeniu do pełnego, produktywnego zatrudnienia;
 •  zagwarantowanie ludziom równych szans rozwoju, w szczególności poprzez powszechny i bezpłatny dostęp do edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia; tworzenie optymalnych warunków startu życiowego młodzieży;
 •  ograniczenie wciąż zbyt dużej sfery niedostatku i ubóstwa, likwidację obszarów ludzkiej biedoty, która zamyka jednostki, rodziny i całe grupy społeczne w cywilizacyjnych gettach;
 •  prowadzenie przez państwo prorodzinnej polityki społecznej, tworzenie warunków do zachowania zdrowia i trwałości rodziny oraz wypełniania przez nią funkcji wychowawczych;
 •  zabieganie o równy status kobiet i mężczyzn, wspieranie aktywności zawodowej i społecznej kobiet oraz poszanowanie prawa do świadomego macierzyństwa;
 •  zdynamizowanie przemian cywilizacyjnych polskiej wsi i modernizację rolnictwa;
 • gospodarowanie w sposób ekologicznie zrównoważony z poszanowaniem dla środowiska naturalnego;
 • równe traktowanie obywateli bez względu na płeć, pochodzenie, wyznawaną religię czy światopogląd oraz pełne poszanowanie praw wszelkich mniejszości;
 • pełna wolność i swoboda sumienia i wyznania, współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi na rzecz rozwiązywania spraw społecznych i obrony ludzkiej godności przy zachowaniu świeckości państwa;
 • otwarcie Polski na świat, integrację ze strukturami europejskimi, budowanie trwałych więzi sąsiedzkich i regionalnych;
 • dialog społeczny jako zasadnicza metoda kształtowania stosunków społecznych, rozwiązywania sporów zbiorowych i sprawowania władzy.


www.ip.pl | wybory | SLD | Bohosiewicz |